Treninky

09.05.2012 15:44

Středa 9.5. v 18.00 UT, pátek 11.5. v 18.00 UT. V sobotu 12.5. sraz na Tyršovce v 15.30!